News

קבוצת חמת בע"מ ("החברה") מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 17 באוגוסט 2020, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב היוזמה 41, אשדוד.
13-07-2020

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 17 באוגוסט 2020, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב היוזמה 41,  אשדוד, שעל סדר יומה הנושאים הבאים: (1) עדכון מדיניות התגמול של החברה ואישורה לתקופה בת שלוש (3) שנים; (2) אישור חידוש ההתקשרות עם מר יואב גולן, בעל השליטה בחברה, בהסכם שירותי ניהול בתוקף תפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, ללא שינוי ביחס לתנאי כהונתו הנוכחיים; (3) אישור מינויו מחדש של מר יואב גולן כדירקטור בחברה; (4) אישור מינויו מחדש של מר ניר גולן כדירקטור בחברה; (5) אישור מינויו מחדש של מר דוד סיטן כדירקטור בלתי תלוי בחברה; (6) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) – רואי חשבון ו-(7) דיון בדוחות התקופתיים לשנים 2018 ו-2019.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-19 ביולי 2020.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות: 7 באוגוסט 2020.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה: 12 באוגוסט 2020.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה.

למידע נוסף ראו דוח מיידי מיום 12 ביולי 2020 שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.tase.co.il (אסמכתא: 2020-01-067006').

לינק לדיווח המידי 
https://maya.tase.co.il/reports/details/1308607